สมัยที่ วาระการดำรงตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล
1 12 มี.ค. 2560 – 11 มี.ค. 2562 นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์
2 12 มี.ค. 2562 – 11 มี.ค. 2564 นายสืบพงศ์ ฉายจันทร์