ขอแจ้งการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกสามัญของสมาคมฯ

        เนื่องจากข้อมูลสมาชิกประเภทสามัญ ของสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำการเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งข้อมูลของสมาชิกทุกท่าน ยังเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2558

        ทางสมาคมฯ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกประเภทสามัญทุกท่าน ช่วยทำการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของตัวท่านเองให้เป็นข้อมูลล่าสุด ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันได้ที่ https://services.informatics.buu.ac.th/alumni/member หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถแจ้งได้ที่แบบฟอร์ม “แบบฟอร์มแจ้งอัพเดตข้อมูลสมาชิกของสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา” และทางสมาคมจะทำการรวบรวมและอัพเดตข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

        สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อเป็นสมาชิกของสมาคม ทางสมาคมจะประกาศการรับสมัครสมาชิกให้ทราบในภายหลัง