สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสมาคม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมีรายนามคณะกรรมการ สมัยที่ 2 ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสืบพงศ์ ฉายจันทร์ นายกสมาคม
2 นายชยกร  ปุณณ์ธนาโชติ อุปนายก
3 นายวรชาติ จารุวชิรบดี เลขานุการ
4 นางสาวจรรยา อ้นปันส์ เหรัญญิก
5 นายชัยวัฒน์ งาสาร ปฏิคม
6 นายสันติ วิชกูล นายทะเบียน
7 นายกิตติ์ธเนศ รุ่งเศรษฐพัฒน์ ประชาสัมพันธ์
8 นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ กรรมการ
9 นายกฤษณะ ชินสาร กรรมการ
10 นายเอกภพ บุญเพ็ง กรรมการ
11 นายพยุงศักดิ์ สว่างการ กรรมการ
12 นายณัชชา อรุณฉาย กรรมการ
13 นางอธิตา อ่อนเอื้อน กรรมการ