วัตถุประสงค์ของสมาคม

  1. เพื่อธำรงและส่งเสริมมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการสารสนเทศ
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะวิทยาการสารสนเทศ
  3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับคณะวิทยาการสารสนเทศ
  4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตเก่า
  5. เพื่อสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในทางที่ชอบ
  6. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
  7. เพื่อส่งเสริมศีลธรรม ทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
  8. เพื่อร่วมมือกับสมาคม องค์กร หรือสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  9. ไม่จัดตั้งโต๊ะสนุ๊กเกอร์และโต๊ะบิลเลียด รวมทั้งการพนันทุกประเภทภายในสมาคม