แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

หลังจากเขียนใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ชำระค่าลงทะเบียนตลอดชีพ และค่าบำรุง (สำหรับสมาชิกสามัญ) จากนั้นให้นำส่งเอกสารผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยไปที่เมนู ระบบสารสนเทศ > ระบบนำส่งใบสมัคร โดยจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. เอกสารใบสมัคร ที่มีการลงนามรับรองโดยสมาชิกสามัญแล้ว
  2. สำเนาบัตรประชำตัวประชาชน / สำเนาใบขับขี่ / สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีการระบุเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล (สำหรับสมาชิกสามัญหรือวิสามัญ)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต (สำหรับยุวสมาชิก)
  4. หลักฐานการชำระเงิน (สำหรับการสมัครสมาชิกประเภทสามัญ)

หลักจากที่สมาคมฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะนำข้อมูลการสมัครเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการสมัคร และจะแจ้งผลการสมัครให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้