Contact

หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้ง กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร 038-102 91

 

หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร 038-102 291