About US

ศ.พิเศษ ดร.เอนก ประกาศภารกิจพิเศษ “U2T COVID WEEK” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด เพื่อปรับเปลี่ยนแนวการทำงานของโครงการ U2T เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ในช่วงวันที่ 23-31 พฤษภาคมนี้
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ U2T จะเข้าไปดำเนินกิจกรรมพิเศษในพื้นที่ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับมือ โดยกิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยจะมี 3 STEP คือ
STEP ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด
STEP ที่ 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด
STEP ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์
โดย “โรงเรียน” จะเป็นสถานที่แรก ที่เราจะเริ่มปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากโรงเรียนมีแนวโน้มเปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องๆ ผู้ปกครอง และครู อาจารย์ จนถึงบุคลากรในโรงเรียน
กิจกรรมต่อมา เป็นกิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการ
– ศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน
– เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน
– เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉัดวัคซีน
การรวมพลังฉีดวัคซีนของชาว U2T ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตกัน อย่างปกติในเร็ววัน
นอกจากนี้ กำลังพลชาว U2T จะต้องช่วยกันวางแผน กำหนดรูปแบบ เพื่อลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือ ชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือ และตลอดทั้งสัปดาห์ ทุกคนยังสามารถร่วมสนุกกับเว็บไซต์ U2T.AC.TH เพื่อส่งภาพถ่ายหรือแชร์ ประสบการณ์ ท้าทาย มาร่วมสนุกได้ ในกิจกรรมชาเล้นท์ของเรา อย่าพลาดมาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับ!!