ประกาศผลรางวัลกิจกรรมตอบคำถามเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน

ขอความกรุณาผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ กรอกแบบฟอร์มเพื่อระบุช่องทางการรับรางวัล ในแบบฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN1FgR7EzJE6nBfhGYx5AWAWyFZ8IJCIUtHdMAtBmvo3iKcA/viewform?usp=sf_link
1.. ประสงค์จะมารับด้วยตนเอง ติดต่อที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภายในวันพุธที่ 22 ก.ย. 64)
2. ประสงค์จะรับของทางไปรษณีย์ ให้ระบุที่อยู่ สำหรับจัดส่งของรางวัล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน ระบุตัวตน ในแบบฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN1FgR7EzJE6nBfhGYx5AWAWyFZ8IJCIUtHdMAtBmvo3iKcA/viewform?usp=sf_link และอัพภาพถ่ายคู่กับของรางวัลที่ได้ ลงใน แบบฟอร์ม https://forms.gle/zXXm5XB2ANk9CWA66
“ขอความกรุณาแจ้งข้อมูลตอบกลับ ภายในวันพุธที่ 22 ก.ย.”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรเบอร์ คุณป๊อบ ผู้ช่วยเลขา อว.ส่วนหน้า ชลบุรี 090-320-5226

—————————————————————————————————————————————————

รางวัลที่ 1 IPad Air 64 GB wifi มูลค่า 18,300 บาท จำนวน 1 รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ คุณอรอนงค์ สิงห์แอด

 

รางวัลที่ 2 Gift voucher CENTRAL มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังนี้

1 คุณสาธิต รัตตานนท์
2 คุณจาฏุพัจน์ แพทย์ชัยวงศ์
3 คุณศิริกร บุลาลม
4 คุณกฤษณา จำสัตย์
5 คุณคิมหันต์ สุวรรณประเภา
6 คุณมัตริณีย์ นกแก้ว
7 คุณSamvat Sovannary
8 คุณสุดารัตน์ มัชฌมามาลย์มาศ
9 คุณมาลัย บังษร
10 คุณธนาคาร พรหมมา

 

รางวัลที่ 3 Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จำนวน 23 รางวัล

1 คุณวัชรินทร์ มิ่งโมฬี
2 คุณวราภรณ์ สร้างคำ
3 คุณอุไรภรณ์ สีนวนจันทร์
4 คุณดาริกา สติภา
5 คุณปิยะดา ประภาศรี
6 คุณธนกร รักษาบุญ
7 คุณนธภร กุลธรรุ่งเรือง
8 คุณ Kong Chaosal
9 คุณกัมปนาท พันธ์ยานุกูล
10 คุณบัณฑิตา ล้วนเจริญทรัพย์
11 คุณณรงค์ศักดิ์ จันทคัต
12 คุณกรรณิกา วิวัฒน์วานิช
13 คุณรุ่งโรจน์ แสนยศ
14 คุณธนัท สุวรรณโชติ
15 คุณนริศรา วันจันทร์
16 คุณสิรีธร ชำนาญจิตร
17 คุณสุดารัตน์ หาญชนะ
18 คุณอนัญชนา ถนอมจิตร์
19 คุณณหทัย พิลาวุฒิ
20 คุณธนพฤฒ ปิยะเมธาง
21 คุณชุติกาญจน์ สีหาบุตโต
22 คุณนายวิชัย จันทมา
23 คุณวิไลวรรณ ล้ำเลิศ