วิดิทัศน์ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมU2T/หน่วยฉีดวัคซีน/Home Isolation

วิดิทัศน์ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมU2T/หน่วยฉีดวัคซีน/Home Isolation ของ ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว และคณะผบห. 14 สค 64