การดูแลระหว่างพักรักษาตัวที่บ้าน ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์