ภาวะโภชนาการกับ COVID

🦠 เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรง 😷 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำคลิป เรื่อง 🍑🥝“ภาวะโภชนาการกับ COVID-19” 🍅🥦 โดยอาจารย์ทนุอุดม มณีสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 💜 เพื่อให้ข้อมูลแก่ทุกท่านในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ โดยเฉพาะกับผู้ป่วย COVID-19 ที่ต้องเข้าสู่ home isolation 🏡