สรุปรายงานสถานภาพตำบลนาเกลือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 แบบ Infographic

สรุปรายงานสถานภาพตำบลนาเกลือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 แบบ Infographic
เนื่องจาก ณ ตอนนี้ไม่มีภาระงานเพิ่มเติมทาง อว. ประกอบกับการแพร่ระบาดโควิดในพิ้นที่ตำบลนาเกลือ เจ้าหน้าที่โครงการ จึงต้องปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home ติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์
สรุปภาระงานผู้จ้างงานตำบลนาเกลือโครงการ U2T
1. อบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิตอล(Digital Literacy) จำนวน 20 ชม.
2. เก็บข้อมูลแบบสอบถามการเฝ้าระวัง covid-19 ( ที่พักอาศัย ตลาด ศาสนสถาน โรงเรียน )
3. จัดทำ page facebook ให้เสร็จเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ
4. จัดทำ lnfographic เพื่อรายงานสถานภาพของตำบล