สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายพีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์ นายกสมาคม
2 นายชยกร  ปุณณ์ธนาโชติ อุปนายก
3 นายวรชาติ จารุวชิรบดี เลขานุการ
4 นางสาวจรรยา อ้นปันส์ เหรัญญิก
5 นางสาวกังสดาล ภูษี ปฏิคม
6 นางสาวจตุพร เหมือนมาตย์ นายทะเบียน
7 นายธีรวัต  ตันติรักษ์โรจน์ ประชาสัมพันธ์
8 นายสืบพงศ์  ฉายจันทร์ กรรมการ
9 นายกฤษณะ ชินสาร กรรมการ
10 นายเอกภพ บุญเพ็ง กรรมการ
11 นายพยุงศักดิ์ สว่างการ กรรมการ
12 นายณัชชา อรุณฉาย กรรมการ
13 นางอธิตา อ่อนเอื้อน กรรมการ