อบรมเตรียมความพร้อม

การอบรมเตรียมความพร้อมจะจัดขึ้นในวันที่ 13 -14 และ
20 – 21 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 8:30 – 18:00
ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูแผนที่)เนื้อหาในการอบรมแสดงดังตารางด้านล่าง สำหรับทุก ๆ ช่วงการอบรมจะมีการทบทวนเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น เนื้อหาในตารางด้านล่างอาจมีการสลับวันได้เพื่อความเหมาะสม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเอง

คลิกแผนที่เพื่อขยายขนาด

การเตรียมเครื่อง: เพื่อความรวดเร็วในการอบรมและทดลองเขียนโปรแกรม ผู้เข้าอบรมควรเตรียมคอมไพเลอร์ในเครื่องให้เรียบร้อย นอกจากนี้ในการทดลองแข่ง เครื่องผู้เข้าอบรมจะต้องสามารถรันโปรแกรมจาวาได้ (นั่นคือมี Java Runtime Environment – JRE) เพื่อที่จะสามารถรันโปรแกรมสำหรับส่งคำตอบได้   ในการฝึกทำโจทย์ เราจะใช้การส่งคำตอบผ่านทางระบบตรวจออนไลน์ทางเว็บ

สมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อม ได้ที่ http://goo.gl/H8dGI หมดเขตรับสมัคร 4 กรกฎาคม 2556

ถ้ามีผู้ที่สนใจจำนวนมากกว่าที่เราสามารถรับได้ ทางทีมงานจะพิจารณาจากลำดับก่อนหลัง และอาจจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมจากสถาบันหนึ่ง ๆ ไม่ให้มากจนเกินไป ทางผู้อบรมของสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลด กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อม

13 ก.ค. 2556
8:00-18:00
เช้า: ทดลองใช้ระบบการแข่งขัน และแข่งขันซ้อมกับโจทย์แนว ad hoc
บ่าย: Data structures / searching and sorting
14 ก.ค. 2556
8:00-18:00
เช้า: Graphs 1
บ่าย: Graphs 2
20 ก.ค. 2556
8:00-18:00
เช้า: Greedy algorithms
บ่าย: Geometry
21 ก.ค. 2556
8:00-18:00
เช้า: Dynamic programming
บ่าย: Problem solving practice

ด้านล่างเป็นตารางการอบรมในแต่ละวัน

8:00 – 8:30 ลงทะเบียน
8:30 – 10:30 บรรยายเนื้อหาภาคเช้า
10:30 – เบรคเช้า
10:30 – 12:00 ทำแบบฝึกหัดเนื้อหาภาคเช้า
12:00 – 13:00 อาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 บรรยายเนื้อหาภาคบ่าย
15:00 – เบรคบ่าย
15:00 – 16:30 ทำแบบฝึกหัดเนื้อหาภาคบ่าย
16:30 – 18:00 ทำแบบฝึกหัด

 

คลิปบรรยายเกี่ยวกับโจทย์ และตัวอย่างโจทย์

ACM-ICPC รอบภาคกลาง กลุ่ม A ป ี2555 http://www.cpe.ku.ac.th/icpc/

ACM-ICPC รอบภาคใต้ ปี 2555 http://acm-icpc.coe.psu.ac.th/South/2012/

คลิปบรรยายเกี่ยวกับโจทย์และเฉลยของการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPC รอบภาคกลาง กลุ่ม A ปี 2555 ติดตามได้บน YouTube

สำหรับโจทย์อื่นๆ สามารถดูได้ที่ http://www.youtube.com/user/icpccpeku
(ขอขอบคุณข้อมูล ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ภาพบรรยาการการแข่งขัน ACM-ICPC Thailand National Programming Contest 2010

 

ตัวอย่างโจทย์สำหรับการอบรม ACM-ICPC รอบภาคกลาง กลุ่ม A ประจำปี 2012

(ขอขอบคุณข้อมูล ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

เนื้อหา: Dynamic programming

ทดลองแข่งขัน

 

เนื้อหา: Greedy algorithms

เนื้อหา: Geometry

เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม

โจทย์ : การค้นหาในกราฟ

 • UVa 280. Vertex (link)
 • UVa 10009. All roads lead where? (link)
 • UVa 11518. Dominos 2 (link)
 • UVa 532. Dungeon Master (link)
 • UVa 439. Knight Moves (link)
 • UVa 572. Oil Deposits (link)
 • *UVa 11352. Crazy King (link)
 • *UVa 11504. Dominos (link)

โจทย์: DAG, Trees, Eulerian graphs

 • UVa 10129. Play on Words (link)
 • *UVa 117. The Postal Worker Rings Once (link)

โจทย์: เส้นทางที่สั้นที่สุด

 • UVa 10113. Exchange Rates (link)
 • UVa 11463. Commandos (link)
 • UVa 10048. Audiophobia (link)
ผู้เข้าอบรมสามารถทำโจทย์ได้ที่ UVa Online Judgeขอบคุณเว็บ Methods to Solve ของ Steven Halim ที่ได้รวบรวมและแบ่งโจทย์เป็นประเภทพร้อมทั้งประมาณความยากง่ายไว้ด้วย

โจทย์: Ad hoc

 • UVa 100. The 3n+1 Problem. (link)
 • UVa 102. Ecological Bin Packing (link)
 • UVa 146. ID Codes (link)
 • UVa 105. The Skyline Problem (link)
 • UVa 187. Transaction Processing (link)
 • UVa 11505. Logo (link)
 • UVa 11507. Bender B. Rodriguez Problem (link)
 • *UVa 11526. H(n) (link)
 • *UVa 11508. Life on Mars (link)
 • *UVa 11511. Frieze Patterns (link)

Data structures and searching

ทดลองแข่งขัน

 • UVa 10474. Where is the Marble? (link)
 • UVa 10282. Babelfish (link)
 • UVa 10295. Hay Points (link)
 • LA 2356. Web Navigation (link)
 • LA 2452. Cable Master (link)
 • UVa 10227. Forest (link)
 • UVa 10583. Ubiquitous Religions (link)
 • UVa 10539. Almost Prime Numbers (link)
 • LA 3135. Argus (link)
 • *UVa 11516. WiFi (link)
ดาวน์โหลด pc2-client.zip