ธรรมนูญการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(The International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering)